Home --> About the NRA -->Board

Board Members

ຂັ້ນສູນກາງປະກອບມີ ບັນດາທ່ານ ໂດຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

1.ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນປະທານ ຄຊກລ
2.ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ
3.ທ່ານຮອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ ,ຜູ້ປະຈຳການ
4.ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ
5.ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍເສນາທິການ,ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ
6.ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ,ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານວັດຖະນະທຳ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງທີ່ມີ ລບຕ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
7.ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນກຳມະການ,ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການຊ່ວຍວຽກ ຄຊກລ
8.ທ່ານຫົວໜ້າກົມແຜນການ-ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
9.ທ່ານຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
10.ຫົວໜ້າກົມ 203, ກົມໃຫຍ່ 502, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
11.ທ່ານຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
12.ທ່ານຫົວໜ້າກົມງົບປະມານ, ກະຊວງການເງີນ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
13.ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄື້ນຄວາມຖີ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືສານ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
14.ທ່ານຫົວ​ໜ້າ​ກົມສືມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
15.ທ່ານຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
16.ທ່ານຫົວໜ້າກົມຊ່າງແສງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
17.ທ່ານຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະຊິກຳ, ກວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
18.ທ່ານຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ,ກະຊວງສັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
19.ທ່ານຫົວໜ້າກົມຂະບວວນການ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
20.ທ່ານຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
21.ທ່ານຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ
22.ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ