ກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອປະເມີນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II” ສຳລັບປີ 2011-2020

Published on 2020-12-23

ກອງປະຊຸມວິຊາການເພື່ອປະເມີນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ II” ສຳລັບປີ 2011-2020 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຫຄຊກລ) ເປັນເວລາສອງວັນ17-18 ທັນວາ 2020 ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປຶກສາລື ລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນກຸ່ມເພື່ອລົງເລິກບັນຫາການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽວຈາກ ລບຕ, ສຳຫຼວດ-ກວດກູ້, ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ. ຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກຳນົດບັນຫາ, ສາເຫດ ແລະ ວິທີທາງແກ້ໄຂເພື່ອສຸມໃສ່ໃນການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ III” ສຳລັບປີ 2021-2030. ແຕ່ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຄືນຮ່າງປະເມີນຍຸດທະສາດໂດຍປະກອບຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າການປະຕິບັດແຕ່ລະຂົງເຂດວຽກໃຫ້ລະອຽດ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການປະເມີນ, ແຫຼ່ງທືນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ, ແລະ ບັນດານິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

          ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອກະພາບແຜນງານການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍ “ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ III” ສຳລັບປີ 2021-2030 ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທືນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການປະຕິບັດງານ.

 

ຂຽນໂດຍ ທ.ນັນທະວົງສາ