ວຽກງການແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ

Published on 2021-02-23

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-24 ກຸມພາ 2021 ທີ່ ໂຮງແຮມສຸນັນທາ, ເມືອງ ປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າ ຈາກ ຫ້ອງການກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວວງຍຸດຕິທໍາ, ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ, ກອງກວດກູ້ມະນຸດສະທໍາກອງທັບ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບໍລິສັດເກັບກູ້ລະເບີດ.  ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ລະດົມຄວາມຄິດ ໃສ່ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ, ການສໍາຫຼວດ-ກວດກູ້, ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ.  ພ້ອມນີ້, ຍັງໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ, ການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະການນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ແຫຼ່ງທຶນ, ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດໍາເນີນການປຶກສາຫລື ມີປະສິດທິຜົນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ເອກະພາບກ່ຽວກັບແຜນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວຽກງານແກ້ໄຂລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ ສປປ ລາວ.