ກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປລາວ ປີ2019 ໃນຄັ້ງວັນທີ30 ກັນຍາ 2019 ທີ່ສູນຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ເຝິກອົບຮົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
UXO Sector working Group Meeting 2019. 30th September 2019 at International Cooperation and Training Center (ICTC) Vientiane capital