About NRA

ອົງການຄຸ້ມຄອງລະເບີດແຫ່ງຊາດເພື່ອລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນສປປລາວແມ່ນສະຖາບັນສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານລາວ.ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ2005ແລະເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕັ້ງແຕ່ກາງປີ2006, ຄຄຊໄດ້ປະສານງານການປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງຂະແໜງການ,ແລະຮັບຜິດຊອບຕໍ່:

  • ທິດທາງຍຸດທະສາດແລະການສ້າງນະໂຍບາຍ

  • ການຮັບຮອງຜູ້ປະກອບການ

  • ການປະສານງານຂອງກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ

  • ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນແລະສະຖາບັນພາຍໃນຂະແໜງ ການລບຕ

  • ການຄຸ້ມຄອງແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ

  • ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບການດຳເນີນງານຂອງຂະແໜງ

  • ການສະໜັບສະໜູນສົນທິສັນຍາສາກົນ

ສະຖາບັນNRAແມ່ນຄະນະລັດຖະມົນຕີລະດັບສູງທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ11ກະຊວງລັດຖະບານ:ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,ປ້ອງກັນປະເທດ(ປະທານ),ການສຶກສາ,ການຕ່າງປະເທດ,ສາທາລະນະສຸກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະວັດທະນະທຳ,ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຮອງປະທານ),ແຜນການແລະການລົງທືນ,ການເງິນ,ຄວາມໝັ້ນຄົງ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການຂົນສົ່ງ.

ຫ້ອງການຄຄຊໃຫ້ການເປັນເລຂາທິການແລະການສະໜັບສະໜູນດ້ານການບໍລິຫານສຳລັບຄະນະກຳມະການ,ແລະປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ຄຄຊໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນການຮ່ວມມືກັບອົງການUNDPແລະສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ວິໄສທັດຫຼັກຂອງຄຄຊແມ່ນເພື່ອຮັບຮູ້:


" ສປປລາວປາດສະຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ບ່ອນທີ່ບຸກຄົນແລະຊຸມຊົນອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແລະບ່ອນທີ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງຄົມແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. "

ໃນ10ປີຂ້າງໜ້າ,ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງຄຄຊ,ລັດຖະບານລາວແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານມະນຸດສະທຳແລະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ເກີດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ,ແລະເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ເອກະສານຍຸດທະສາດທີ່ກວ້າງຂວາງໃນຂະແໜງການໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ,'ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ'.ມັນຊີ້ແຈງຢ່າງຄົບຊຸດກ່ຽວກັບທິດທາງແລະກິດຈະກຳທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກີດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ວິໄສທັດນີ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.ສະບັບລ້າສຸດຂອງສິ່ງນີ້.

ຂັ້ນສູນກາງປະກອບມີບັນດາທ່ານ ໂດຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'nragovla'@'uscentral29.myserverhosts.com' (using password: YES)