About NRA

ອົງການຄຸ້ມຄອງລະເບີດແຫ່ງຊາດເພື່ອລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນສປປລາວແມ່ນສະຖາບັນສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານລາວ.ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ2005ແລະເລີ່ມຕົ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕັ້ງແຕ່ກາງປີ2006, ຄຄຊໄດ້ປະສານງານການປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງຂະແໜງການ,ແລະຮັບຜິດຊອບຕໍ່:

  • ທິດທາງຍຸດທະສາດແລະການສ້າງນະໂຍບາຍ

  • ການຮັບຮອງຜູ້ປະກອບການ

  • ການປະສານງານຂອງກິດຈະກຳການດຳເນີນງານ

  • ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນແລະສະຖາບັນພາຍໃນຂະແໜງ ການລບຕ

  • ການຄຸ້ມຄອງແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ

  • ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບການດຳເນີນງານຂອງຂະແໜງ

  • ການສະໜັບສະໜູນສົນທິສັນຍາສາກົນ

ສະຖາບັນNRAແມ່ນຄະນະລັດຖະມົນຕີລະດັບສູງທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ11ກະຊວງລັດຖະບານ:ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້,ປ້ອງກັນປະເທດ(ປະທານ),ການສຶກສາ,ການຕ່າງປະເທດ,ສາທາລະນະສຸກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະວັດທະນະທຳ,ແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຮອງປະທານ),ແຜນການແລະການລົງທືນ,ການເງິນ,ຄວາມໝັ້ນຄົງ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະການຂົນສົ່ງ.

ຫ້ອງການຄຄຊໃຫ້ການເປັນເລຂາທິການແລະການສະໜັບສະໜູນດ້ານການບໍລິຫານສຳລັບຄະນະກຳມະການ,ແລະປະຕິບັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນ.

ຄຄຊໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນການຮ່ວມມືກັບອົງການUNDPແລະສືບຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ວິໄສທັດຫຼັກຂອງຄຄຊແມ່ນເພື່ອຮັບຮູ້:


" ສປປລາວປາດສະຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ, ບ່ອນທີ່ບຸກຄົນແລະຊຸມຊົນອາໄສຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແລະບ່ອນທີ່ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຖືກເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສັງຄົມແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. "

ໃນ10ປີຂ້າງໜ້າ,ເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງຄຄຊ,ລັດຖະບານລາວແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານມະນຸດສະທຳແລະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ເກີດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ,ແລະເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ເອກະສານຍຸດທະສາດທີ່ກວ້າງຂວາງໃນຂະແໜງການໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ,'ເສັ້ນທາງກ້າວສູ່ຄວາມປອດໄພ'.ມັນຊີ້ແຈງຢ່າງຄົບຊຸດກ່ຽວກັບທິດທາງແລະກິດຈະກຳທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກີດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ວິໄສທັດນີ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.ສະບັບລ້າສຸດຂອງສິ່ງນີ້.

ຂັ້ນສູນກາງປະກອບມີບັນດາທ່ານ ໂດຍຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້

1. ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເປັນປະທານ ຄຊກລ

2. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ

3. ທ່ານຮອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ ,ຜູ້ປະຈຳການ

4. ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ

5. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫ່ຍເສນາທິການ,ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ເປັນຮອງປະທານ ຄຊກລ

6. ບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ,ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານວັດຖະນະທຳ-ສັງຄົມ ຂອງແຂວງທີ່ມີ ລບຕ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

7. ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ

ເປັນກຳມະການ,ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການຊ່ວຍວຽກ ຄຊກລ

8. ທ່ານຫົວໜ້າກົມແຜນການ-ການຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

9. ທ່ານຫົວໜ້າກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

10. ຫົວໜ້າກົມ 203, ກົມໃຫຍ່ 502, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

11. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

12. ທ່ານຫົວໜ້າກົມງົບປະມານ, ກະຊວງການເງີນ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

13. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄື້ນຄວາມຖີ, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສືສານ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

14. ທ່ານຫົວ​ໜ້າ​ກົມສືມວນຊົນ, ກະຊວງຖະແຫຼງງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

15. ທ່ານຫົວໜ້າກົມປິ່ນປົວ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

16. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຊ່າງແສງ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

17. ທ່ານຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນກະຊິກຳ, ກວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

18. ທ່ານຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນ,ກະຊວງສັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

19. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຂະບວວນການ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

20. ທ່ານຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

21. ທ່ານຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

22. ທ່ານຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ເປັນກຳມະການ ຄຊກລ

Page 1 of 1

ຊື່ :

ທ່ານ. ໂຈມແຍງ

ນາມສະກຸນ :

ແພງທອງສະຫວັດ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

ອີເມວ :

kuasechomyaeng@yahoo.com

ເບີໂທ :

020 2222 8369

ຊື່ :

ທ່ານ. ບຸນເພັງ

ນາມສະກຸນ :

ສີສະຫວັດ

ຕຳແໜ່ງ :

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຝ່າຍປະຕິບັດງານ

ອີເມວ :

bounpheng.sisawath@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5552 9013

ຊື່ :

ທ່ານ. ດວງສີ

ນາມສະກຸນ :

ທຳມະວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຝ່າຍບໍລິຫານ

ອີເມວ :

douangsy.nra@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5562 6264

ຊື່ :

ທ່ານ. ຄຳມຸງຄູນ

ນາມສະກຸນ :

ສຸດທິວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄູ້ມຄອງຂໍ້ມູນ

ອີເມວ :

khammoungkhoun@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5542 0542

ຊື່ :

ທ່ານ. ບຸນຕາວ

ນາມສະກຸນ :

ຈັນທະວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ

ອີເມວ :

bountao.chanthavongsa@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5511 8858

ຊື່ :

ທ່ານ. ພົມມະຈັນ

ນາມສະກຸນ :

ຄຳມະນີຈັນ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານກວດກູ້

ອີເມວ :

pmc.seod@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5569 3136

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ສີສະຫວັນ

ນາມສະກຸນ :

ຄຳມຸງຄູນ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ

ອີເມວ :

sisavanh.kmk@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5588 0339

ຊື່ :

ທ່ານ. ນັນທະວົງສາ

ນາມສະກຸນ :

ວົງທະໜອມ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປະຊາສຳພັນ

ອີເມວ :

nanthavongsa.vongthanom@gmail.com

ເບີໂທ :

020 2221 2770

ຊື່ :

ທ່ານ. ສູນທະລາ

ນາມສະກຸນ :

ພີມມະວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການກວດກູ້

ອີເມວ :

sonthalaseod.tc@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5554 9900

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ບົວລາ

ນາມສະກຸນ :

ທອງສະຫວັນ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການກວດກູ້

ອີເມວ :

bouala.tv@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5995 6222

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ບົວຄຳ

ນາມສະກຸນ :

ທຳມະວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດຂໍ້ມູນ

ອີເມວ :

bouakham.tv@gmail.com

ເບີໂທ :

020 7797 9126

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ເມກຂະຫຼ້າ

ນາມສະກຸນ :

ສີຫາລາດ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດຂໍ້ມູນ

ອີເມວ :

mek77sv@gmail.com

ເບີໂທ :

020 28144365

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ສີນໃຈ

ນາມສະກຸນ :

ພົມມະນີຈັນ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດຂໍ້ມູນ

ອີເມວ :

sinchai.khek@gmail.com

ເບີໂທ :

020 778 79884

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ວິໄລພອນ

ນາມສະກຸນ :

ປານາສີ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ

ອີເມວ :

vilayphone.panasy@gmail.com

ເບີໂທ :

020 9260 2544

ຊື່ :

ທ່ານ. ຂັນທະລີ

ນາມສະກຸນ :

Vienthasing

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ອີເມວ :

khanthaly.vts@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5517 2929

ຊື່ :

ທ່ານ. ຈັນສະໝອນ

ນາມສະກຸນ :

Syhalath

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ

ອີເມວ :

mornsyhalath@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5963 4687

ຊື່ :

ທ່ານນາງ ມົນ

ນາມສະກຸນ :

ພອນທະວີ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການປະຊາສຳພັນ

ອີເມວ :

phonetavytamon@gmail.com

ເບີໂທ :

020 55739339

ຊື່ :

ທ່ານ. ຫັດຖະບູນ

ນາມສະກຸນ :

ວົງສາລີ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການກວດສອບ ແລະ ອະນຸມັດຂໍ້ມູນ

ອີເມວ :

Hatthabounvongsaly@gmail.com

ເບີໂທ :

020 23976886

ຊື່ :

ທ່ານ ວິລະພົນ

ນາມສະກຸນ :

ພັນທະວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍ

ອີເມວ :

aek.vila@gmail.com

ເບີໂທ :

020 7699 4999

ຊື່ :

ທ່ານ ວິສຸກທິການ

ນາມສະກຸນ :

ແສງອາລຸນ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການຖານຂໍ້ມູນ

ອີເມວ :

visoukthikone@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5223 4536

ຊື່ :

ທ່ານ. ວິໄລສັກ

ນາມສະກຸນ :

Vongsayachan

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Officer

ອີເມວ :

vls.seod@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5550 5311

ຊື່ :

ທ່ານ. ວິລະວົງ

ນາມສະກຸນ :

ສີສະຫວັດ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານແຜນການ

ອີເມວ :

vilavong.sysavath@gmail.com

ເບີໂທ :

020 55042115

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ຈີນດາລອນ

ນາມສະກຸນ :

Philamavong

ຕຳແໜ່ງ :

Finance Officer

ອີເມວ :

chindalon@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5572 7210

ຊື່ :

ທ່ານ ຈັນມີ

ນາມສະກຸນ :

ແກ້ວດາຣາ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ

ອີເມວ :

ເບີໂທ :

020 5988 8713

ຊື່ :

ທ່ານ. ຄຳພັດ

ນາມສະກຸນ :

Sanbounkhounxay

ຕຳແໜ່ງ :

Assistant Human Resource

ອີເມວ :

khamphat.sx@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5538 4801

ຊື່ :

ທ່ານ. ສະຫວ່າງ

ນາມສະກຸນ :

Pakotphon

ຕຳແໜ່ງ :

Logistic Tecnician

ອີເມວ :

savang2011@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5572 8370

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ດາວວຽງ

ນາມສະກຸນ :

Darasavath

ຕຳແໜ່ງ :

Administration Assistant

ອີເມວ :

daovieng.darasavath@gmail.com

ເບີໂທ :

020 2223 7070

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ອາລຸນນີ

ນາມສະກຸນ :

Chanthaphanith

ຕຳແໜ່ງ :

Finance Assistant

ອີເມວ :

alounny.chanthaphanith@gmail.com

ເບີໂທ :

020 9673 8316

ຊື່ :

ທ່ານ. ບຸນນານ

ນາມສະກຸນ :

Rattanavong

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Technician

ອີເມວ :

Bounnan.rattanavong@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5586 6772

ຊື່ :

ທ່ານ. ສາຍຝົນ

ນາມສະກຸນ :

Soukhavath

ຕຳແໜ່ງ :

IT Technician

ອີເມວ :

sayfone.soukhavath@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5522 2554

ຊື່ :

ທ່ານ. ບຸນປອນ

ນາມສະກຸນ :

Thammavongsa

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Technician

ອີເມວ :

bounpone.tmvs@gmail.com

ເບີໂທ :

020 9757 1300

ຊື່ :

ທ່ານ. ບຸນທະວີ

ນາມສະກຸນ :

Keovilay

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Technician

ອີເມວ :

bounthavee.kvl@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5558 8853

ຊື່ :

ທ່ານ. ວົງແສງ

ນາມສະກຸນ :

Sisoulith

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Technician

ອີເມວ :

vongseng.ssl@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5686 3743

ຊື່ :

ທ່ານນາງ ນູທອງ

ນາມສະກຸນ :

Sacklasing

ຕຳແໜ່ງ :

Finance Technician

ອີເມວ :

n.sacklasing@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5516 8859

ຊື່ :

ທ່ານ. ວິໄລສັກ

ນາມສະກຸນ :

Chanthavong

ຕຳແໜ່ງ :

Administration Technician

ອີເມວ :

Vilaysak_ch@hotmail.com

ເບີໂທ :

020 2229 2499

ຊື່ :

ທ່ານ. ພູວົງ

ນາມສະກຸນ :

Sisamak

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Technician and Driver

ອີເມວ :

vong.ssm@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5958 8669

ຊື່ :

ທ່ານ. ໜູພິດ

ນາມສະກຸນ :

Saysana

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Technician and Driver

ອີເມວ :

nouphit@gmail.com

ເບີໂທ :

020 5562 2746

ຊື່ :

ທ່ານ. ສຸກສະຫວັນ

ນາມສະກຸນ :

Chanthasomboun

ຕຳແໜ່ງ :

Quality Management Technicia

ອີເມວ :

souksavanh chanthasomboun@gmail.com

ເບີໂທ :

030 494 7748

ຊື່ :

ທ່ານ. ບຸນສີ

ນາມສະກຸນ :

ສຸກຈັນທະລະວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການແຜນການ

ອີເມວ :

Hone soukchanthalavong@gmail.com

ເບີໂທ :

020 554433004

ຊື່ :

ທ່ານ. ວິລະພັນ

ນາມສະກຸນ :

ຄັນທະວົງ

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າບໍລິຫານ

ອີເມວ :

Vilaphanh.kh2020@gmail.com

ເບີໂທ :

020 56768883

ຊື່ :

ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ

ນາມສະກຸນ :

ແອວັນນາ

ຕຳແໜ່ງ :

ວິຊາການຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ອີເມວ :

airvanna@gmail.com

ເບີໂທ :

020 9148 3671

ຊື່ :

ທ່ານ.ຄຳພັດ

ນາມສະກຸນ :

ອະດິງ

ຕຳແໜ່ງ :

Driver

ອີເມວ :

ເບີໂທ :

020 9176 2711

ຊື່ :

ທ່ານ. ສີສົມພອນ

ນາມສະກຸນ :

Sypasurt

ຕຳແໜ່ງ :

Driver

ອີເມວ :

ເບີໂທ :

020 9911 2338

ຊື່ :

ທ່ານນາງ ໄມຍົມ

ນາມສະກຸນ :

Vongsa

ຕຳແໜ່ງ :

Cleaner

ອີເມວ :

ເບີໂທ :

020 5599 1181

ຊື່ :

ທ່ານນາງ. ອໍລາວັນ

ນາມສະກຸນ :

Nanthavongsa

ຕຳແໜ່ງ :

Cleaner

ອີເມວ :

ເບີໂທ :

020 5690 0330

ຊື່ :

Mr. Justin

ນາມສະກຸນ :

Shone

ຕຳແໜ່ງ :

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ລບຕ ທີ່ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ

ອີເມວ :

justin.shone@undp.org

ເບີໂທ :

020 55515875

ຊື່ :

ທ່ານ. ເພັດສະໄຫມ

ນາມສະກຸນ :

ກົມມະສິດ

ຕຳແໜ່ງ :

ຜູ້ປະສານງານກອງທັບ

ອີເມວ :

kommasith.1975@gmail.com

ເບີໂທ :

020 9988 0540