ບົດລາຍງານບົດສະຫຼຸບຄວາມຄືບໜ້າທາງປະຫວັດສາດຍັງສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້.ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ລວບລວມຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ/ປີທີ່ສົ່ງໂດຍກົງຈາກຜູ້ປະຕິບັດງານໃນພາກສະໜາມແລະເຊິ່ງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະລິມານແລະຂອບເຂດຂອງກິດຈະກຳຂອງພວກເຂົາ.


ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານ

Operation Dashboard

ລາວ English

CHA Dashboard

ລາວ English