Annual Report

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2006

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2007

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2008

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2009

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2010

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2011

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2012

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2013

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2014

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2015

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2016

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2017

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2018

ລາວ English

ບົດລາຍງານຂະແໜງການ ລບຕ ປະຈຳປີ 2019

ລາວ English

National Standards Introduction

Ch.0 Introduction and glossary

ລາວ English

Ch.1 Sector Structure, Organisations

ລາວ English

Ch.2 Accreditation of UXO/Mine Action

ລາວ English

Ch.3 Training and Qualifications

ລາວ English

Ch.4 Marking Systems

ລາວ English

Ch.5 Work site Preparation

ລາວ English

Ch.6 Survey

ລາວ English

Ch.7 UXO Clearance Operations

ລາວ English

Ch.8 Explosive Ordnance Disposal (EOD)

ລາວ English

Ch.9 Explosive Detection Dog (EDD)

ລາວ English

Ch.10 Mechanical Operations

ລາວ English

Ch.11 Released Land Handover Procedures

ລາວ English

Ch.12 Mine

ລາວ English

Ch.13 UXO and Mine Risk Education

ລາວ English

Ch.14 UXO and Mine Victim Assistance

ລາວ English

Ch.15 Occupational Safety and Health

ລາວ English

Ch.16 Medical Support to UXO Clearance

ລາວ English

Ch.17 Communications

ລາວ English

Ch.18 Personal Protective Equipment

ລາວ English

Ch.19 Quality Management (QM)

ລາວ English

Ch.20 Post Clearance Assessment (PCA)

ລາວ English

Ch.21 Environmental Management

ລາວ English

Ch.22 Explosives, Storage, Transport

ລາວ English

Ch.23 UXO Clearance Incidents

ລາວ English

Ch.24 Information Management

ລາວ English

National Standards in Full (zip file, 2 MB)

Lao English

International Treaties Document

The Convention on Cluster Munitions

Download

The Anti-Personel Mine Ban Treaty

Download

The Convention on Certain Conventional Weapons

Download

The Convention on Rights of Persons with Disabilities

Download

Strategy Document

Safe Path Forward II

ລາວ English

Clearance Sub-sector Strategy

ລາວ English

MRE Sub-sector Strategy

ລາວ English

MRE Stragegy Assessment Report

ລາວ English

6th National Socio-economic Development Plan

Download

8th National Socio-economic Development Plan

Download

Working Group Meeting


Information Management

Quarter 4 2020

ລາວ English

Quarter 3 2020

ລາວ English

Quarter 2 2020

ລາວ English

Quarter 1 2020

ລາວ English

Quarter 4 2019

ລາວ English

Quarter 3 2019

ລາວ English

Quarter 2 2019

ລາວ English

Clearance

Quarter 4 2020

ລາວ English

Quarter 3 2020

ລາວ English

Quarter 2 2020

ລາວ English

Quarter 1 2020

ລາວ English

Quarter 2 2019

ລາວ English

Mine Risk Education

Quarter 1 2021

ລາວ English

Quarter 4 2020

ລາວ English

Quarter 3 2020

ລາວ English

Quarter 2 2020

ລາວ English

Quarter 1 2020

ລາວ English

Victim Assistance

Quarter 4 2020

ລາວ English

Quarter 3 2020

ລາວ English

Quarter 2 2020

ລາວ English

Quarter 1 2020

ລາວ English

Quality Management Misson Report

Quarter 4.1 2020

ລາວ English

Quarter 4.2 2020

ລາວ English

Quarter 4.3 2020

ລາວ English

Quarter 3.1 2020

ລາວ English

Quarter 3.2 2020

ລາວ English

Quarter 2 2020

ລາວ English

Quarter 1 2020

ລາວ English

IMSMA


ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນ(IMSMA)ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງລະເບີດຝັງດິນມີຄວາມປອດໄພ, ໄວຂຶ້ນ,ມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດຕິຜົນສູງຂື້ນ.ມີການຮຽກຮ້ອງຈາກຊຸມຊົນປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນສຳລັບເຄື່ອງມືການສະໜັບສະໜູນການຕັດສິນໃຈທາງຄອມພິວເຕີສາມາດສະໜັບສະໜູນ ການປະສານງານແລະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະກຳການດຳເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.ປະຈຸບັນIMSMAກຳລັງນຳໃຊ້ໃນຫລາຍກວ່າ80%ຂອງໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນໃນທົ່ວໂລກແລະແມ່ນສະຫະ ປະຊາຊາດທີ່ມັກໃຊ້ລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານກ່ຽວກັບລະເບີດຝັງດິນ.

Bombing Data


ບັນທຶກລະເບີດທາງອາກາດໄດ້ຖືກຕັດອອກໃນປີ1976ແລະໄດ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ເອກະສານແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດກ່ຽວກັບເຄື່ອງບັນທຶກສຽງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄອມພິວເຕີ(CCTs)ເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ໃນປີ1994-5,ສູນປະຕິບັດງານລະເບີດຝັງດິນກຳປູເຈຍ(CMAC)ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທີມງານຊ່ວຍເຫລືອດ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງສະຫະລັດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຖິ້ມລະເບີດໃນປາງສົງຄາມ. ທ່ານTomSmithຈາກໜ່ວຍງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ,ອົງການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ,ພາກສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳແລະການປະຕິບັດງານດ້ານລະເບີດຝັງດິນ(DSCA-HAMA), ນັກຮົບເກົ່າຂອງກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາ,ຜູ້ທີ່ເຫັນການສູ້ຮົບຢູ່ຫວຽດນາມ,ໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາເອກະສານແຫ່ງຊາດແລະໄດ້ຮັບການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າມີເທບ.ລາວໄດ້ລິເລີ່ມການຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເທບແລະເຮັດໃຫ້ມັນມີປະໂຫຍດຕໍ່ສປປລາວ, ກຳປູເຈຍ,ແລະຫວຽດນາມ.ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບເພື່ອຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການດຳເນີນການເກັບກູ້ລະເບີດມະນຸດສະທຳໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

IMSMA Report From

Non-Technical Survey Form

Download

Technical Survey Form

Download

Roving Task Form

Download

Clearance Completion Form

Download

Post Clearance Assessment Form

Download

Mine Risk Education Form

Download

Accident Form

Download

Victim Assistance Form

Download

Information Request Form

Download